பாரதியார் நூற்றாண்டு நினைவு சிறப்பு சொற்பொழிவு – நாள் : 11.09.2021 .

பாரதியார் நூற்றாண்டு நினைவு சிறப்பு சொற்பொழிவு – நாள் : 11.09.2021. நேரம் : காலை 10 மணி.